Algemene voorwaarden

Kindervoorstelling.com

Artikel 1 – Definities

 1. Kindervoorstelling.com: Kindervoorstelling.com, gevestigd te Den Bosch, KvK-nummer 69387575.
 2. Klant: degene met wie Kindervoorstelling.com een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Kindervoorstelling.com en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kindervoorstelling.com.
 2. com en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. com en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Kindervoorstelling.com zijn vrijblijvend, exclusief 9% BTW, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Kindervoorstelling.com en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Kindervoorstelling.com de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Kindervoorstelling.com slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. com hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. com mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. com en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. com mag tot 10% van de richtprijs afwijken.
 5. com moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. com mag de prijzen maandelijks aanpassen.
 8. com zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Kindervoorstelling.com opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.
 10. In het geval van intracommunautaire levering/dienst, waarbij goederen worden geleverd aan een Belgische klant met een geldig BTW-nummer die de goederen gebruikt voor zakelijke doeleinden, kan het zijn dat er geen BTW in rekening wordt gebracht. Echter, het is van belang dat alle vereisten voor intracommunautaire transacties worden nageleefd, inclusief het vermelden van het BTW-nummer van de klant op de factuur.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. com mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 14 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Kindervoorstelling.com hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Kindervoorstelling.com aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. com mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Kindervoorstelling.com de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Kindervoorstelling.com.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Kindervoorstelling.com zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Kindervoorstelling.com op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kindervoorstelling.com, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Kindervoorstelling.com te verrekenen met een vordering op Kindervoorstelling.com.

Artikel 10 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van Kindervoorstelling.com die bij de Klant aanwezig zijn zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De Klant geeft op eerste verzoek van Kindervoorstelling.com de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 – Garantie

Wanneer de Klant en Kindervoorstelling.com een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Kindervoorstelling.com enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. com voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. com mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Kindervoorstelling.com op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Kindervoorstelling.com tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan Kindervoorstelling.com.
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Kindervoorstelling.com de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Kindervoorstelling.com redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Duur overeenkomst dienst

 1. De overeenkomst tussen Kindervoorstelling.com en de Klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of anders wordt afgesproken.
 2. Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, of een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst automatisch eindigt.

Artikel 15 – Opzeggen dienst voor onbepaalde tijd

 1. De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden

.

 1. Een consument mag een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 16 – Intellectueel eigendom

 1. com behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken.
 2. De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kindervoorstelling.com aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 17 – Geheimhouding

De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Kindervoorstelling.com ontvangt geheim.

 1. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Kindervoorstelling.com waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Kindervoorstelling.com schade kan berokkenen.
 2. De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt.
 3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie: die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 18 – Boetebeding

 1. Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Kindervoorstelling.com voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.
 2. Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.
 3. Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000
 4. Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.
 6. com mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Kindervoorstelling.com tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Kindervoorstelling.com geleverde producten en/of diensten.

Artikel 20 – Klachten

 1. De Klant moet een door Kindervoorstelling.com geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Kindervoorstelling.com daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Kindervoorstelling.com hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Kindervoorstelling. com hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Kindervoorstelling. com.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Kindervoorstelling.com andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Kindervoorstelling.com.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Kindervoorstelling.com ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Klant

Wanneer Kindervoorstelling.com een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Kindervoorstelling.com

 1. com is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Kindervoorstelling.com aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Kindervoorstelling.com aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 24 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Kindervoorstelling.com vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:

89 BW.

Artikel 25 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Kindervoorstelling.com toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Kindervoorstelling.com nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Kindervoorstelling.com in verzuim is.
 3. com mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Kindervoorstelling.com kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Kindervoorstelling.com door de Klant niet aan Kindervoorstelling.com kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  • stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  • computer-virussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • vervoersproblemen
  • slechte weersomstandigheden- werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kindervoorstelling.com 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Kindervoorstelling.com kan nakomen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Kindervoorstelling.com de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 5. com hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Kindervoorstelling.com hiervan voordeel heeft.

Artikel 27 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Kindervoorstelling.com de overeenkomst aanpassen.

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. com mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Kindervoorstelling.com altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Kindervoorstelling.com zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 29 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Kindervoorstelling.com aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Kindervoorstelling.com.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Kindervoorstelling.com bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Kindervoorstelling.com is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Kindervoorstelling.com is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Kindervoorstelling.com, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 32 – Verplichtingen van de klant 

 1. Zowel achter de schermen als het podium/speelvlak dienen overdekt, droog, vlak en vrij van obstakels te zijn. Kindervoorstelling.com heeft voor zijn act een stroomvoorziening van 1 groep van 230V/16A nabij het podium nodig. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes waarvan Kindervoorstelling.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat er een bestelbus of auto met aanhanger op redelijke afstand tot bij het podium/speelvlak kan komen tijdens de op- en afbouw. Tijdens de voorstelling dienen we een bestelbus of auto met aanhanger gratis op redelijke loopafstand te kunnen parkeren. De klant dient indien betaald parkeren de parkeerkosten te vergoeden.
 1. com is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Kindervoorstelling.com verlangde gegevens, apparatuur of ruimtes ter beschikking heeft gesteld. Extra kosten die ontstaan doordat de klant hieraan geen gehoor heeft gegeven komen voor rekening van de klant.
 2. De klant is gehouden Kindervoorstelling.com onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst, van belang kunnen zijn.
 3. De klant staat ervoor in dat Kindervoorstelling.com alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de benodigde faciliteiten.
 4. De klant vrijwaart Kindervoorstelling.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 33 – Op- en afbouw en voorbereiding

 1. Voor shows en voorstellingen staat een vaste op- en afbouwtijd. Binnen dit tijdsbestek moeten werknemers van Kindervoorstelling.com ongestoord en op redelijkerwijs hun werkzaamheden kunnen voltooien. Zonder dan wel bemoeienis en werkzaamheden van de klant en derden.
 2. Tijdens de op- en afbouw van de voorstelling, dienen er geen obstakels te liggen op of om het speelvlak heen, die voor moeilijkheden kunnen zorgen en/of gevaar kunnen vormen voor de goederen en/of personen van Kindervoorstelling.com. Bij eventuele schade door derden, wordt deze verhaald op de klant verantwoordelijk voor de diensten en/of personen en/of goederen die deze schade heeft veroorzaakt.
 3. Voor de op- en afbouw van de voorstelling staat ongeveer 1 uur. De klant dient ervoor zorg te dragen dat Kindervoorstelling.com in deze tijd de rust en mogelijkheid krijgt om de voorstelling op correcte wijze te kunnen afbouwen.

© Kindervoorstelling.com

Opgesteld op 01 januari 2024.